នេះជាសកម្មភាពទូទៅ ពេលខ្ញុំសិក្សានៅសាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ខេត្ដកែប។

0 comments:

Post a Comment